이용약관

이 이용 약관은 https://nuoitep.com에 있는 NuoiTep 웹사이트 사용에 대한 규칙 및 규정을 간략하게 설명합니다.

이 웹 사이트에 액세스함으로써 귀하가 이러한 이용 약관에 동의하는 것으로 간주합니다. 이 페이지에 명시된 모든 이용 약관을 수행하는 데 동의하지 않는 경우 https://nuoitep.com을 계속 사용하지 마십시오.

Thuật ngữ sau áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện, Tuyên bố về Quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm này và tất cả các Thỏa thuận: “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bạn, người đăng nhập trên trang web này và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Công ty. “Công ty”, “Bản thân”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” và “Chúng tôi”, đề cập đến Công ty của chúng tôi. “Bên”, “Các bên” hoặc “Chúng tôi”, đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản đề cập đến đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quá trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng theo cách thích hợp nhất với mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của Khách hàng liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ đã nêu của Công ty, phù hợp với và tuân theo luật hiện hành của Việt Nam.

쿠키

우리는 쿠키를 사용합니다. https://nuoitep.com에 액세스하면 NuoiTep의 개인 정보 보호 정책에 따라 쿠키 사용에 동의하는 것입니다.

대부분의 대화형 웹사이트는 쿠키를 사용하여 방문할 때마다 사용자 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 쿠키는 사람들이 우리 웹사이트에 더 쉽게 액세스할 수 있도록 특정 영역의 기능을 활성화하기 위해 웹사이트에서 사용됩니다. 일부 제휴사/광고 파트너도 쿠키를 사용할 수 있습니다.

특허

달리 명시되지 않는 한 NuoiTep 및/또는 해당 라이선스 제공자는 https://nuoitep.com의 모든 자료에 대한 지적 재산권을 소유합니다. 모든 지적 재산권은 유보됩니다. 이 이용 약관에 명시된 제한 사항에 따라 개인 용도로 https://nuoitep.com에서 이 페이지에 액세스할 수 있습니다.

당신은하지 않아야:

 • https://nuoitep.com에서 재인쇄된 자료
 • https://nuoitep.com에서 자료 판매, 임대 또는 재라이센스 부여
 • https://nuoitep.com에서 자료 복사, 복제 또는 복제
 • https://nuoitep.com에서 콘텐츠 재배포

이 웹사이트의 일부는 사용자가 웹사이트의 특정 영역에서 의견과 정보를 게시하고 교환할 수 있는 기회를 제공합니다. NuoiTep은 댓글이 웹사이트에 표시되기 전에 필터링, 편집, 게시 또는 검토하지 않습니다. 댓글은 NuoiTep, 그 대리인 및/또는 계열사의 견해와 의견을 반영하지 않습니다. 댓글은 자신의 견해와 의견을 게시한 사람의 견해와 의견을 반영합니다. 해당 법률이 허용하는 한도 내에서 NuoiTep은 이 웹사이트의 댓글 사용 및/또는 게시 및/또는 출현으로 인해 발생하거나 발생하는 모든 책임, 손해 또는 비용에 대해 책임을 지지 않습니다.

NuoiTep은 모든 댓글을 모니터링하고 부적절하거나 공격적이거나 본 이용 약관을 위반하는 것으로 간주될 수 있는 모든 댓글을 삭제할 권리가 있습니다.

귀하는 다음을 보증하고 진술합니다.

 • 귀하는 당사 웹사이트에 댓글을 게시할 권리가 있으며 이에 필요한 모든 라이선스와 동의가 있습니다.
 • 댓글은 제3자의 저작권, 특허 또는 상표를 포함하되 이에 국한되지 않는 지적 재산권을 침해하지 않습니다.
 • 명예 훼손, 비방, 모욕, 외설 또는 기타 불법 자료가 포함되지 않은 댓글은 사생활 침해입니다.
 • 댓글은 사업 또는 관행을 권유 또는 홍보하거나 상업적 또는 불법적 활동을 제시하는 데 사용되지 않습니다.

이로써 귀하는 NuoiTep에 비독점적 라이선스를 부여하여 어떠한 형식, 형식 또는 매체로든 귀하의 댓글을 사용, 복제, 편집하고 다른 사람이 사용, 복제 및 편집할 수 있도록 허용합니다.

당사 콘텐츠에 대한 하이퍼링크

다음 조직은 사전 서면 동의 없이 당사 웹사이트에 연결할 수 있습니다.

 • 정부 기관;
 • 검색;
 • 뉴스 기관;
 • 온라인 디렉토리 배포자는 다른 상장 기업의 웹사이트에 연결하는 것과 동일한 방식으로 당사 웹사이트에 연결할 수 있습니다. 그리고
 • 비영리 단체, 자선 쇼핑몰 및 자선 기금 모금 그룹에 전화하는 것을 제외하고 시스템 전체의 인증 기업은 당사 웹 사이트와 제휴할 수 없습니다.

이러한 조직은 다음 링크를 조건으로 당사 홈페이지, 간행물 또는 기타 웹사이트 정보에 연결할 수 있습니다. (b) 계열사 및 계열사의 제품 및/또는 서비스에 대한 후원, 보증 또는 승인을 거짓으로 암시하지 않습니다. (c) 연결 당사자 웹사이트의 맥락에 적합합니다.

당사는 다음 유형의 조직에서 다른 제휴 요청을 검토하고 승인할 수 있습니다.

 • 일반적으로 알려진 소비자 및/또는 비즈니스 정보 소스;
 • 닷컴 커뮤니티 사이트;
 • 자선 단체를 대표하는 협회 또는 기타 그룹
 • 온라인 디렉토리 배포자;
 • 웹 포털;
 • 회계, 법률 및 컨설팅 회사; 그리고
 • 교육 기관 및 무역 협회.

다음과 같이 결정하는 경우 이러한 조직의 가입 요청을 수락합니다. (b) 조직에 부정적인 기록이 없습니다. (c) 하이퍼링크 가시성으로 인한 이점은 NuoiTep의 부재를 상쇄합니다. (d) 링크가 일반 리소스 정보의 컨텍스트에 있습니다.

이러한 조직은 링크가 (a) 어떤 식으로든 기만적이지 않은 한 당사 홈페이지에 연결할 수 있습니다. (b) 계열사 및 그 제품 또는 서비스의 후원, 보증 또는 승인을 거짓으로 암시하지 않습니다. (c) 연결 당사자 웹사이트의 맥락에 적합합니다.

위의 2항에 나열된 조직 중 하나이고 당사 웹사이트에 연결하려는 경우 NuoiTep에 이메일을 보내 알려야 합니다. 귀하의 이름, 귀하의 조직 이름, 연락처 정보 및 귀하의 웹사이트 URL, 당사 웹사이트에 연결하려는 URL 목록, 연결하려는 당사 웹사이트 위의 URL 목록을 포함하십시오. 응답을 위해 2-3주를 기다립니다.

승인된 조직은 다음과 같이 당사 웹사이트에 하이퍼링크할 수 있습니다.

 • 회사 이름을 사용하여 또는
 • 연결된 통합 리소스 로케이터를 사용하여; 또는
 • 링크 당사자의 웹사이트에 있는 내용의 맥락과 형식에서 의미가 있는 링크된 당사 사이트의 다른 설명을 사용함으로써.

상표 라이선스 계약 없이 제휴를 위해 NuoiTep의 로고 또는 기타 삽화를 사용하는 것은 허용되지 않습니다.

아이프레임

사전 승인 및 서면 허가 없이는 당사 사이트의 표시 또는 시각적 모양을 변경하는 프레임을 당사 사이트 주위에 만들 수 없습니다.

콘텐츠에 대한 책임

당사는 귀하의 웹사이트에 표시되는 콘텐츠에 대해 책임을 지지 않습니다. 귀하는 귀하의 웹사이트에서 발생하는 모든 청구에 대해 당사를 변호하는 데 동의합니다. 사이트에 표시되는 링크는 비방, 외설 또는 범죄로 해석되거나 제3자의 권리를 침해하거나 침해하는 것으로 해석될 수 없습니다.

귀하의 개인 정보

개인 정보 보호 정책을 읽으십시오

권리 보유

당사는 귀하에게 당사 웹사이트에 대한 모든 링크 또는 특정 링크를 제거하도록 요청할 권리가 있습니다. 귀하는 요청 시 당사 사이트에 대한 모든 링크를 즉시 제거하는 데 동의합니다. 또한 당사는 언제든지 이 이용 약관 및 제휴 정책을 준수할 권리를 보유합니다. 당사 웹사이트에 반복적으로 연결함으로써 귀하는 이러한 연결 이용약관에 구속되고 준수하는 데 동의하는 것입니다.

사이트에서 링크 제거

어떤 이유로든 당사 사이트에서 공격적인 링크를 발견하면 언제든지 당사에 연락하여 알릴 수 있습니다. 링크 제거 요청을 검토하지만 귀하에게 직접 응답할 의무는 없습니다.

우리는 이 웹사이트의 정보가 정확하다는 것을 보증하지 않으며 그 완전성이나 정확성을 보증하지 않습니다. 또한 웹사이트가 계속 사용 가능하거나 사이트의 자료가 최신 상태임을 보장하지 않습니다.

부인 성명

해당 법률이 허용하는 최대 범위 내에서 당사는 당사 웹사이트 및 그 사용에 관한 모든 진술, 보증 및 조건을 배제합니다. 이 면책 조항의 어떠한 내용도 다음을 수행하지 않습니다.

 • 사망 또는 부상에 대한 당사 또는 귀하의 책임을 제한하거나 배제합니다.
 • 사기 또는 허위 진술에 대한 당사 또는 귀하의 책임을 제한하거나 배제합니다.
 • 관련 법률에서 허용하지 않는 방식으로 당사 또는 귀하의 책임을 제한합니다. 또는
 • 당사 또는 귀하가 해당 법률에 따라 배제할 수 없는 책임을 배제합니다.

이 섹션 및 이 면책 조항의 다른 부분에 명시된 책임의 제한 및 금지: (a) 이전 단락에 따라; (b) 법적 의무 위반에 대해 계약에 따라 발생하는 책임을 포함하여 면책 조항에 따라 발생하는 모든 책임에 적용됩니다.

한국어